1. الزامی
  2. الزامی
  3. معمولاً تکرار نشت ادرار (چکه) در شما به چه میزان است؟

  4. معمولاً چه مقدار ادرار نشت می‌کند؟
  5. به طور کلی، این نشت کردن به چه میزان موجب اختلال در زندگی روزمره شما شده است؟
  6. در چه مواقعی ادرار شما نشت می‌کند؟ (همه مواردی که در مورد شما صدق می کند را علامت بزنید.) 

فهرست
تلفن نوبت دهی کلینیک